1.6 Langkah-langkah dalam Penyiasatan Saintifik (Soalan Subjektif) – Soalan 1


Soalan 1:
(a) Rajah  di bawah menunjukkan tiga radas makmal, W, X dan Y.


Namakan W, X dan Y menggunakan perkataan di dalam petak di bawah. [3 markah](b) Lukis garisan untuk memadankan radas makmal dengan fungsinya. [3 markah]Jawapan:
(a)
W: Penunu Bunsen
X: Tungku kaki tiga
Y: Bikar

(b)


Leave a Comment