8.3.4c Aplikasi Tekanan dalam Kehidupan Harian (Soalan Subjektif)


Soalan 3:
(a) Rajah 3.1 menunjukkan picagari yang digunakan oleh doctor.

Rajah 3.1

(i) Nyatakan satu inferens mengenai cecair dalam picagari apabila ombohnya ditekan oleh doctor itu. [1 markah]

(ii) Ramalkan apa yang berlaku kepada cecair dalam picagari apabila omboh ditarik. [1 markah]


(b) Rajah 3.2 menunjukkan susunan radas untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara dalam kelalang dasar bulat.

Rajah 3.2

Jadual 1 menunjukkan keputusan eksperimen ini.

Jadual 1

(i) Nyatakan satu hipotesis bagi eksperimen. [1 markah]

(ii) Pada Rajah 3.2, suhu air ialah 50oC.
Pada Jadual 1, rekodkan bacaan tolok Bourdon pada suhu 50oC. [1 markah]


(iii) Pada kertas graf yang disediakan di bawah, lukiskan satu graf garis menggunakan data dalam Jadual 1. [2 markah]


(c) Berdasarkan graf yang dilukis di (b)(iii):

(i) Nyatakan hubungan antara suhu dengan bacaan pada tolok Bourdon. [1 markah]

(ii) Ramalkan bacaan tolok Bourdon jika suhu lebih daripada 60oC. [1 markah]

(iii) Nyatakan apa berlaku kepada bacaan tolok Bourdon jika kelalang itu dipanaskan untuk tempoh yang lama. [1 markah]

(d) Nyatakan pembolehubah yang terlibat dalam eksperimen ini. [2 markah]


(e) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi tekanan udara. [1 markah]


Jawapan:
(a)(i)
Cecair di dalam picagari mengalir keluar disebabkan oleh perbezaan tekanan.

(a)(ii)
Cecair disedut masuk.

(b)(i)
Semakin tinggi suhu air, semakin tinggi bacaan tolok Bourdon.

(b)(ii)
Bacaan tolok Bourdon pada suhu 50oC ialah 93 kNm–2 .

(b)(iii)
(c)(i)
Semakin tinggi suhu, semakin tinggi bacaan tolok Bourdon.

(c)(ii)
Bacaan tolok Bourdon lebih daripada 96 kNm–2 .

(c)(iii)
Bacaan tolok Bourdon dikekalkan ketika air mendidih pada 100oC.

(d)


(e)
Tekanan udara adalah bacaan pada tolok Bourdon.Leave a Comment