5.2.1a Tindak balas Endotermik dan Eksotermik (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia pada suhu bilik.(a) Berdasarkan Rajah 1.1, apakah pemerhatian anda tentang perubahan suhu?
  Tandakan (\/) untuk jawapan anda dalam Jadual di bawah. [1 markah]


(b) Apakah bacaan akhir termometer pada Rajah 1.2? [1 markah]

(c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen.
(i) Pembolehubah dimalarkan [1 markah]
(ii) Pembolehubah bergerak balas [1 markah]

(d) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah]


Jawapan:
(a)


(b)
35 oC

(c)(i)
Jumlah air atau suhu awal

(c)(ii)
Suhu akhir

(d)
Dalam tindak balas kimia, pembebasan haba menyebabkan kenaikan suhu manakala penyerapan haba menyebabkan penurunan suhu.
Leave a Comment