5.2.1a Tindak balas Endotermik dan Eksotermik (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia pada suhu bilik.(a) Berdasarkan Rajah 1.1, apakah pemerhatian anda tentang perubahan suhu?   Tandakan (\/) untuk jawapan anda dalam Jadual di bawah. [1 markah](b) Apakah bacaan akhir termometer pada Rajah 1.2? [1 markah](c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen.(i) Pembolehubah dimalarkan … Read more