Praktis Formatif 5.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 5

Soalan 1:Definisikan jenis tindak balas kimia yang berikut:(a) Tindak balas endotermik(b) Tindak balas eksotermikJawapan:(a) Tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran.(b) Tindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Soalan 2:Apakah maksud termokimia?Jawapan:Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba semasa tindak balas kimia berlaku. Soalan 3:Mengapakah suhu … Read more

Eksperimen 5.1 – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 5

Eksperimen 5.1:TujuanMembanding dan membezakan antara tindak balas eksotermik dengan tindak balas endotermikPernyataan masalahApakah persamaan dan perbezaan dalam tindak balas eksotermik dan endotermik?HipotesisTindak balas eksotermik ialah tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran manakala tindak balas endotermik ialah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran.Pemboleh ubah(a) dimanipulasikan : Jenis bahan kimia(b) bergerak balas : … Read more

5.2.1a Tindak balas Endotermik dan Eksotermik (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji perubahan haba dalam tindak balas kimia pada suhu bilik.(a) Berdasarkan Rajah 1.1, apakah pemerhatian anda tentang perubahan suhu?   Tandakan (\/) untuk jawapan anda dalam Jadual di bawah. [1 markah](b) Apakah bacaan akhir termometer pada Rajah 1.2? [1 markah](c) Nyatakan pembolehubah dalam eksperimen.(i) Pembolehubah dimalarkan … Read more