Latihan Sumatif 1 (Soalan 1 & 2) – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:
Selesaikan teka silang kata di bawah dengan jawapan yang betul.Jawapan:
(a) Biodiversiti 

(b) Insang 

(c) Poikiloterma 

(d) Vertebrata

(e) Iguana

(f) Dikotomi

Soalan 2:
Tandakan (√) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah.

(a) Biodiversiti ialah kepelbagaian organisma hidup dan bukan hidup.  (  )

(b) Biodiversiti sangat penting untuk kesinambungan hidup manusia.  (  )

(c) Selain bagi tujuan pengelasan benda hidup, kekunci dikotomi juga boleh digunakan untuk mengelaskan benda bukan hidup.  (  )


Jawapan:
(a) X
(b)
(c)

Leave a Comment