Latihan Formatif 8.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 8


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan satu sistem tuas dalam keseimbangan. Hitungkan berat X.Jawapan:
20 N

Soalan 2:
Rajah 2 menunjukkan sebuah kuboid dengan berat 5 N.


(a) Permukaan yang manakah akan mengenakan tekanan paling tinggi?

(b) Kirakan tekanan yang dikenakan oleh setiap permukaan.


Jawapan:
(a) Permukaan C

(b)
Tekanan A = 0.03 N cm–2/ 333 N m–2

Tekanan B = 0.0167 N cm–2/ 166.7 N m–2

Tekanan C = 0.1 N cm–2/ 1 000 N m–2


Soalan 3:
Sebiji belon berisi gas helium akan bergerak ke atas apabila dilepaskan dan terapung pada satu ketinggian tertentu.

(a) Mengapakah belon itu bergerak ke atas?

(b) Jelaskan perubahan yang berlaku pada saiz belon apabila bergerak semakin tinggi.

(c) Tunjukkan dengan gambar rajah daya-daya yang bertindak pada belon semasa belon itu terapung.


Jawapan:
(a) Ketumpatan gas helium dalam belon kurang daripada ketumpatan udara

(b) Saiz belon semakin besar kerana tekanan atmosfera yang semakin berkurang

(c)


Leave a Comment