Latihan Formatif 9.1 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 9


Soalan 1:
Nyatakan unit S.I. bagi haba.

Jawapan:
joule, J

Soalan 2:
Adakah deria sentuhan sesuai digunakan untuk menentukan sama ada seseorang itu demam atau tidak? Berikan penjelasan anda.

Jawapan:
Tidak, deria sentuhan tidak sesuai digunakan kerana suhu tidak dapat dibaca melalui cara ini.

Soalan 3:
Tandakan (√) pada pernyataan yang betul tentang haba dan suhu.
(a) Apabila air dididihkan di dalam dua bikar yang masing-masing mengandungi 100 ml dan 200 ml air, suhu airnya adalah sama. ( )
(b) Semakin kecil jisim air, semakin lama masa yang diambil untuk air mendidih.  ( )

Jawapan:
(a)

Leave a Comment