6.1 Pelbagai Bentuk dan Sumber Tenaga (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah  1 dan Rajah 2 menunjukkan sumber tenaga.(a) Dalam ruang yandg disediakan pada Rajah 1 dan Rajah 2, namakan sumber tenaga itu. [2 markah](b) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam Rajah 1. [1 markah](c) Berdasarkan Rajah 1 dan Rajah 2, nyatakan dua kelebihan bagi mana-mana sumber tenaga itu.[1 markah](d) Nyatakan dua kegunaan sumber tenaga … Read more