8.8.3b Penambahan dan Penolakan Cahaya (Soalan Subjektif)


Soalan 3:
Rajah 3.1 dan Rajah 1.2 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan penapis berwarna ke atas cahaya putih.(a) Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan warna cahaya yang diperhatikan pada skrin putih. Tulis jawapan anda dalam Jadual di bawah. [2 markah]


(b) Nyatakan satu hipotesis untuk eksperimen ini. [1 markah]

(c) Nyatakan satu pembolehubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. [1 markah]

(d) Ramalkan warna cahaya yang diperhatikan pada skrin putih jika penapis biru digunakan. [1 markah]


Jawapan:
(a)

(b)
Warna pada skrin adalah sama dengan warna penapis.

(c)
Jenis penapis warna.

(d)
Biru

Leave a Comment