8.3.2a Kesan Daya (Soalan Subjektif)


Soalan 1:
Rajah 1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara tujah ke atas dengan berat air yang disediakan.(a) Berdasarkan Rajah 1, nyatakan berat objek di dalam air dan tulis jawapan anda pada Jadual di bawah. [1 markah]


(b) Perhatikan Rajah 1. Bandingkan berat objek di udara dan di dalam air. [1 markah]

(c) Nyatakan satu inferens bagi eksperimen. [1 markah]

(d) Nyatakan satu pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. [1 markah]

(e) Tujah ke atas bertindak ke atas suatu objek apabila ia ditenggelamkan di dalam air.
  Nyatakan definisi secara operasi bagi tujah ke atas[1 markah]


Jawapan:
(a)


(b) Berat objek di udara adalah lebih besar daripada berat objek di dalam air.

(c)
Kehilangan berat yang ketara adalah sama dengan berat air yang disesarkan.

(d)
Berat air yang disesarkan.

(e)
Tujah ke atas ialah kehilangan berat yang ketara sesuatu objek itu apabila objek itu direndamkan dalam air.


Soalan 2:
Rajah 2.1 menunjukkan berat suatu blok logam di udara.Rajah 2.2 menunjukkan berat ketara blok logam itu apabila dimasukkan ke dalam air.(a) Berdasarkan Rajah 2.1 dan Rajah 2.2:
(i) Nyatakan satu pemerhatian daripada keputusan eksperimen ini. [1 markah]

(ii) Nyatakan satu inferens daripada eksperimen ini. [1 markah]

(b) Nyatakan pemboleh ubah yang dimalarkan dalam eksperimen ini. [1 markah]


Eksperimen ini diulang dengan menggunakan air laut seperti yang ditunjukkan dakam Rajah 2.3.


(c) Berdasarkan Rajah 2.3, apakah bacaan pada neraca spring? [1 markah]

(d) Ramalkan bacaan neraca spring jika blok logam itu dimasukkan ke dalam cecair yang ketumpatannya lebih tinggi daripada ketumpatan air laut. [1 markah]


Jawapan:
(a)(i)
Berat blok logam di udara melebihi berat ketara blok logam itu apabila dimasukkan ke dalam air.

(a)(ii)
Tujah ke atas bertindak ke atas blok logam apabila blok logam itu dimasukkan ke dalam air.

(b)
Blok logam, air (ketumpatan = 1 g cm-3). (mana-mana satu)

(c)
2.4 N

(d)
Bacaan neraca spring adalah lebih kecil daripada bacaan yang ditunjukkan pada Rajah 2.3.


Leave a Comment