Praktis Formatif 1.6 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 1


Soalan 1:
Apakah inferens?

Jawapan:
Inferens adalah alasan atau sebab bagi sesuatu peristiwa yang dapat diperhatikan.


Soalan 2:
Nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan semasa menjalankan eksperimen penyejatan air daripada bekas yang mempunyai luas permukaan berbeza.

Jawapan:
Pemboleh ubah dimanipulasi = luas permukaan bekas

Pemboleh ubah dimalarkan = isi padu awal air dalam bekas, suhu persekitaran, tempoh eksperimen.

Pemboleh ubah bergerak balas = kuantiti akhir air selepas 30 minit.

Leave a Comment