Praktis Formatif 7.3 – Sains Tingkatan 1 (KSSM) Bab 7


Soalan 1:
Apakah bahan pencemar udara yang menyebabkan jerebu?

Jawapan:
Asap dan debu.

Soalan 2:
Sebagai seorang murid, apakah langkah-langkah yang perlu diambil bagi menambahkan kesedaran masyarakat mengenai pencemaran udara?

Jawapan:
(a) Mengadakan kempen kesedaran mengenai pencemaran udara.

(b) Memupuk sikap suka mengitar semula bahan.

(c) Mendengar taklimat tentang bahaya pencemaran udara.
(mana-mana jawapan yang boleh diterima)

Soalan 3:
Berikan tiga kepentingan mengekalkan udara supaya sentiasa bersih.

Jawapan:
(a) Kesihatan manusia akan lebih terjamin.

(b) Mengurangkan kos membaik pulih bangunan akibat hujan asid.

(c) Iklim di bumi akan berada dalam keadaan baik.


Soalan 4:
Membuang sampah di merata-rata tempat juga boleh menyebabkan pencemaran udara. Terangkan.

Jawapan:
Sampah sarap boleh menyebabkan pertambahan bilangan mikroorganisma di dalam udara.

Soalan 5:
Padankan setiap bahan pencemar yang berikut dengan kesannya.Jawapan:
(i) Karbon dioksida – kesan rumah hijau

(ii) Nitrogen dioksida – hujan asid

(iii) Klorofluorokarbon – penipisan lapisan ozon


Soalan 6:
Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul mengenai cara-cara untuk mengawal dan mengurangkan pencemaran udara.
(a) Menggunakan bahan bebas klorofluorokarbon (CFC)
(b) Menggunakan pengangkutan awam
(c) Melakukan pembakaran terbuka
(d) Mengamalkan kitar semula dan guna semula barangan
(e) Menggunakan minyak dan petrol berplumbum


Jawapan:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Leave a Comment