7.4.2 Pembakaran (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1.1 menunjukkan dua bekas berlainan, L dan M. Belalang di dalam kedua-dua bekas itu adalah serupa.Rajah 1.1(i) Nyatakan satu perbezaan antara belalang dalam bekas L dengan bekas M selepas dua hari. [1 markah](ii) Apakah inferens yang boleh dibuat berdasarkan situasi dalam bekas L dan bekas M? [1 markah](b) Rajah 1.2 menunjukkan empat … Read more

7.4.1c Kitar Karbon (Soalan Subjektif)

Soalan 4:Rajah menunjukkan kitar karbon.(a) Pada Rajah, namakan proses P, Q dan R menggunakan maklumat berikut. [3 markah](b) Apakah yang akan berlaku kepada bilangan pengguna jika semua pengeluar mati? [1 markah](c) Isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi.Pembalakan yang tidak terkawal akan   ____(i)_____ populasi pengeluar. Oleh itu, kuantiti karbon dioksida dalam atmosfera akan   ____(ii)_____. [2 … Read more

7.4.1b Komposisi Udara (Soalan Subjektif)

Soalan 3:(a) Rajah 3.1 menunjukkan suatu aktiviti untuk mengkaji bahawa oksigen diperlukan untuk respirasi.Rajah 3.1(i) Dalam Rajah 1, lukis anak panah dalam petak yang disediakan untuk menunjukkan arah pergerakan penunjuk merah selepas 10 minit. [1 markah](ii) Beri satu sebab bagi jawapan dalam (a)(i). [1 markah](iii) Mengapakah kapas yang direndamkan dengan larutan natrium hidroksida digunakan dalam … Read more

7.4.1a Komposisi Udara (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah  di bawah menunjukkan komposisi udara.(i) Pada Rajah, labelkan gas, W, X dan Y menggunakan perkataan berikut: [3 markah](ii) Nyatakan peratusan bagi karbon dioksida di dalam udara. [1 markah](b) Lukis garisan untuk memadankan oksigen dengan sifat-sifatnya.[2 markah]Jawapan:(a)(i)W: OksigenX: Karbon dioksidaY: Nitrogen(a)(ii)Peratusan bagi karbon dioksida di dalam udara = 0.03%(b)