Praktis Formatif 2.1 (Soalan 1 – 3) – Sains Tingkatan 3 (KSSM) Bab 2


Soalan 1:
Lengkapkan carta alir di bawah yang memerihalkan laluan udara semasa menarik nafas.


Jawapan:
(a) Trakea

(b) Bronkus

(c) Bronkiol


Soalan 2:
Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan tandakan ( × ) bagi pernyataan yang salah tentang pernafasan.


Jawapan:
(a)
(b) ×
(c) ×
(d) ×


Soalan 3:
Apakah kepentingan pengudaraan yang baik di dalam kelas yang ramai murid?

Jawapan:
Untuk membekalkan oksigen yang mencukupi dan menyingkirkan karbon dioksida dalam udara.

Leave a Comment