7.3.2a Pengaliran Arus Elektrik dalam Litar Bersiri dan Litar Selari (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah  1.1 menunjukkan susunan radas bagi suatu litar elektrik untuk mengkaji hubungan antara voltan, arus dan rintangan.Rajah  1.1(a) Apakah radas L? [1 markah](b) Nyatakan fungsi J dan fungsi L. [2 markah](c) Berdasarkan Rajah 1.1, cadangkan satu cara untuk mengurangkan bacaan bagi radas L. [1 markah](d) Rajah  1.2 menunjukkan satu litar selari.Rajah  1.2M1 dan M2 … Read more