Latihan Formatif 10.2 – Sains Tingkatan 2 (KSSM) Bab 10


Soalan 1:
Nyatakan satu perbezaan ciri pada getaran peti suara lelaki dan wanita.

Jawapan:
Peti suara wanita menghasilkan frekuensi gelombang yang lebih tinggi berbanding dengan peti suara lelaki. Jadi, suara wanita lebih langsing.

Soalan 2:
Jika seorang pemuzik memainkan not yang lembut, apakah ciri yang ditukarkan? Tandakan (√) pada jawapan yang betul.
(a) Kenyaringan
(b) Kelangsingan

Jawapan:
(a)

Soalan 3:

Rajah 1 menunjukkan beberapa gelombang bunyi yang dihasilkan dalam masa satu saat. Gelombang manakah yang mempunyai frekuensi yang paling rendah?

Jawapan:
(a)

Leave a Comment