4.8.7a Pendebungan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah 1 menunjukkan dua tumbuhan, P dan Q, daripada spesies yang sama.Rajah 1Pendebungaan kacuk ialah sejenis pendebungaan.(i) Nyatakan dua kebaikan menggunakan pendebungaan kacuk untuk pembiakbakaan dalam pertanian. [2 markah](ii) Cadangkan satu cara untuk memastikan hanya pendebungaan kacuk berlaku pada Q. [1 markah](iii) Nyatakan satu sebab bagi jawapan di (a)(ii). [1 markah](b) Rajah 2 … Read more