3.5.2a Kepentingan Gizi Seimbang (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Jadual menunjukkan purata keperluan kalori harian bagi seorang lelaki berumur antara 5 hingga 35 tahun.(a) Menggunakan data dalam Jadual, lukis graf keperluan kalori harian melawan umur. [2 markah](b) Berdasarkan graf di 1(a), nyatakan keperluan kalori harian pada umur 16 tahun. [1 markah](c) Apakah hubungan antara keperluan kalori harian dengan umur daripada 10 hingga 20 … Read more

3.5.1b Kelas Makanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:Rajah 1.1 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan air liur ke atas kanji. Keputusan eksperimen selepas 30 minit ditunjukkan dalam Jadual 1.Rajah 1.1Jadual 1Bardasarkan Rajah 1.1 dan Jadual 1, jawap soalan berikut.(a)(i) Mengapakah tabung uji P dan tabung uji Q direndamkan dalam kukus air bersuhu 37 oC? [1 markah](ii) Nyatakan sebab mengapa tiada kanji … Read more

3.5.1a Kelas Makanan (Soalan Subjektif)

Soalan 1:(a) Rajah  1 menunjukkan beberapa jenis makanan yang kaya dalam satu daripada kelas makanan.Rajah  1(i) Namakan kelas makanan itu. [1 markah](ii) Nyatakan satu fungsi kelas makanan yang dinamakan dalam (a)(i). [1 markah](b) Rajah 2 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam satu ujian makanan.Rajah  2Selepas 20 minit, pemerhatian dicatatkan dalam Jadual 1.Jadual  1Nyatakan kelas makanan … Read more